MBNRG
Index main

به وبسایت گروه تحقیقاتی شبکه های سیار پهن باند (MBNRG) در دانشگاه علم و صنعت ایران (IUST) خوش آمدید. تحقیقات و آموزش های این گروه در زمینه ی سیستم های مخابراتی سلولی سیار است. تمرکز تحقیقات گروه روی شبکه ها و سیستم های مخابرات بی سیم پهن باند می باشد.